Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki

Thứ sáu - 04/08/2017 05:07
Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 Hochiki
                                THAO TAÙC CHÍNH KHI SÖÛ DUÏNG

TRUNG TAÂM BAÙO CHAÙY HOCHIKI HCV

Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa Trung taâm baùo chaùy. Teân cuûa khu vöïc ñöôïc ghi treân maët Tuû baùo chaùy. Khi coù chaùy hoaëc coù söï coá ôû khu vöïc naøo, ñeøn cuûa khu vöïc ñoù seõ saùng.
 1. THAO TAÙC KHI COÙ CHAÙY:
Khi coù chaùy Heä thoáng baùo chaùy theå hieän nhö sau:
 • Ñeøn Fire treân tuû saùng
 • Ñeøn Zone töông öùng vôùi khu vöïc coù chaùy: saùng.
 • Coøi chính beân trong tuû baùo chaùy vaø chuoâng khu vöïc keâu.
 1. Quan saùt ñeøn treân Tuû baùo chaùy ñeå xaùc ñònh chính xaùc khu vöïc coù chaùy.
 2. Khaån tröông tôùi khu vöïc coù baùo ñoäng ñeå xaùc ñònh vò trí chaùy.
 3. Baùo CS PCCC (soá: 114) vaø thöïc hieän chöõa chaùy baèng phöông tieän taïi choã.
 1. THAO TAÙC SAU KHI CHÖÕA CHAÙY:
Sau khi chaéc chaén coâng taùc chöõa chaùy ñaõ hoaøn taát, tieán haønh khoâi phuïc (RESET) HTBC trôû veà ñieàu kieän hoaït ñoäng bình thöôøng.
Neáu baùo chaùy baèng nhaán Hoäp baùo chaùy baèng tay, thì phaûi Reset Hoäp baùo chaùy tröôùc khi Reset trung taâm baùo chaùy. Neáu Reset Trung taâm baùo chaùy tröôùc khi Reset Hoäp baùo chaùy, TTBC seõ tieáp tuïc baùo ñoäng trôû laïi.
 • Duøng chìa khoaù truy caäp möùc 2.
 • AÁn nuùt “Reset”  ñeå khoâi phuïc (Reset) heä thoáng.
 • Sau khi ñaõ RESET xong, phaûi chaéc chaén heä thoáng trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng:
 • Ñeøn baùo nguoàn ñieän xoay chieàu “Power on” saùng
 • Caùc ñeøn khaùc taét.
 1. THAO TAÙC KHI BAÙO SÖÏ COÁ:
 • Tham khaûo taøi lieäu keøm theo TTBC ñeå bieát caùch phaân bieät söï coá.
 • Ñeà nghò thoâng baùo vôùi ñôn vò laép ñaët tôùi kieåm tra, söûa chöõa khi Heä thoáng coù söï coá.
 • Taét coøi baùo ñoäng chính vaø chuoâng:
 1. Taét coøi baùo ñoäng chính: (coøi gaén beân trong Tuû baùo chaùy)
 • Duøng chìa khoaù truy caäp möùc 2
 • Nhaán nuùt  “Alarm/ Fault Warming Silence”, coøi baùo ñoäng taét. Vaø ñeøn “Alarm/ Fault Warming Silence” saùng.
 • Coøi baùo ñoäng seõ keâu laïi neáu TTBC nhaän ñöôïc tín hieäu baùo chaùy khaùc.
 1. Taét tieáng chuoâng/coøi baùo chaùy:
 • Nhaán nuùt  “Silence /Sound alarm” taát caû chuoâng baùo chaùy bò taét.

III./ Các thao tác vận hành bổ xung:
1./ Trạng thái bình thường:
Ở trạng thái bình thưòng khi toàn bộ hệ thống hoạt động tốt chỉ có đèn Power on màu xanh sáng.
2./ Khi báo cháy:
Khi tủ nhận được tín hiệu báo cháy từ đầu báo hoặc nút nhấn, đèn Fire sáng và đèn zone tương ứng bị cháy nhấp nháy. Rơle Fire và Local Fire kích hoạt và truyền tín hiệu đến bất kì hệ thống nào nối với nó, tất cả các chuông kết nối đến mạch chuông sẽ làm việc.
3./ Tắt /mở tiếng chuông:
Nút silence/ sound alarms chỉ hoạt động ở mức 2, khi khoá được vặn. Để tắt tiếng chuông ấn nút silence/ sound alarms khi đó đèn báo cháy zone đang cháy sẽ chuyển từ đang chớp sang sáng liên tục. Để mở lại tiếng chuông ấn nút silence/ sound alarms lại lần nữa.
4./ Reset:
Vặn khoá truy cập mức 2, ấn nút reset.
5./ Zone lỗi:
Bất kì điều kiện nào như gỡ đầu báo ra khỏi đế, đứt dây, chập dây, thiếu điện trở cuối đường dây đều gây ra lỗi, khi đó đèn tương ứng với zone bị lỗi sẽ sáng.
6./ Lỗi nguồn:
Mất nguồn cung cấp chính hoặc accqui bị ngắt, yếu đều gây ra lỗi nguồn, khi đó đèn FaultPower Fault LEDs sáng.
7./ Lỗi hệ thống:
Đèn System Fault LED sáng chỉ ra bộ nhớ chưa được set, hoặc lỗi.
8./ Kiểm tra đèn:
Khi ấn nút Lamp Test, tất cả các đèn led trên mặt tủ sẽ sáng và còi buzzer kêu cho biết các đèn này còn làm việc, bất kì đèn nào không sáng khi ấn nút này cần được thay thế sửa chữa. Nút này có thể ấn ở bất kì mức truy cập nào.
9./ Sự vô hiệu hoá:
Có thể tắt một hay nhiều bộ phận nào đó của hệ thống. Điều này có thể bắt buộc khi có công trình đang làm việc có thể gây lỗi cho hệ thống.ư
10./ Vô hiệu hoá zone:
Để vô hiệu hoá zone, Vặn khoá truy cập mức 2, ấn nút Mode cho đến khi hiện kí tự “d” xuất hiện, ấn nút Select chọn zone, sau đó ấn Enter, chấm đỏ bên phải đen led 7 đoạn chớp sáng. Khi đó đèn Disable Led và đèn Zone Fault Led tương ứng sáng.
11./ Vô hiệu hoá mạch chuông:
Để vô hiệu hoá ngõ ra chuông, ấn nút Mode cho đến khi led 7 đoạn hiện “db”. Ấn nút Enter, khi đó ngõ ra chuông bị vô hiệu hoá, đèn Disable và souder Fault led sáng
12./  Kích hoạt thời gian trể.
Để kích hoạt thời gian trể trên mỗi kênh ta cần thiết lập zone trể tương ứng mục 31 đến 48 trong bảng cấu hình, ấn nút Mode cho đến khi “Ad” xuất hiện. Ấn nút Enter để kích khởi hệ thống vào chế độ trể ngõ ra chuông thời gian trễ từ 00 đến 09 phút.

 

Tác giả bài viết: smartmall.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về chúng tôi

Kính gửi: Quý khách hàng Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng, chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Công ty TNHH SX -TM Tân Thế Kim có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TTK). Công...

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây